• นายพยงค์ อรัญดร
  นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายฉลอง พัฒโน
  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายวิรัตน์ ทองรักษา
  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายอนันต์ ทองลิ้นจี่
  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายพลภัทร แก้วชูด
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายสุรินทร์ มณีโชติ
  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายบุญช่วย ทองรักษา
  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายนันทชัย ธีรชิตกุล
  ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์

 • นายฐิติกรณ์ รอดคล้าย
  รองปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์

 • นางสาวทิวา ทวีสุต
  รองปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์

 • นายชัยวัฒน์ โพธิพงศา
  รองปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์

 • นายนพดล ด้ามทอง
  คนงาน

 • นางสาวช่อทิพย์ อังศุนิตย์ลาภา
  เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

 • นายกัมปนาท ธรรมโชติ
  คนงาน

 • นางวิยะดา อรัญดร
  คนงาน

 • นางมาลี หนูรักษ์
  คนงาน

 • นางสาวพัชรินทร์ ศรีระสันต์
  คนงาน

 • นายสมเกียรติ ภู่อมรวิวัฒนกุล
  คนงาน

 • นางสาวอติกานต์ สำเร
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน

 • นายวรัญวัส บุรีศรี
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวสุทธิดา เจริญสุข
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายปิยะพงศ์ พริกบางเข็ม
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายสามารถ วิสมิตะนันท์
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมศักดิ์ อ่อนสุวรรณ
  พนักงานดับเพลิง

 • นายรวี ไกรมุ่ย
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • นางสาวสุวารี มูสิกะสง
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางลดาวัลย์ ศรี-ศรี
  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

 • นางชนิดา มูสิกะเจริญ
  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวรุ่งอรุณ ชูรุ่งรัตนกุล
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวผลิวัลย์ ขุนทอง
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

 • นางสาวสุภาวดี ปานชุม
  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 • นางสาวกนกอร มาไสว
  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

 • นายปฐม บัวอินทร์
  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 • นายสุริยา ช่วยเอียด
  คนงาน
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 • นายจักรพงษ์ แก้วของสุข
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  (กองช่าง)

 • นางถนอมจิตร ปิ่นมี
  พนักงานครูเทศบาล
  (กองการศึกษา)

 • นางทสมา มงคลรัตน์
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
  (กองการศึกษา)