• นันทชัย ธีรชิตกุล
  ปลัดเทศบาล

 • นายชัยวัฒน์ โพธิพงศา
  รองปลัดเทศบาล

 • นายสุรินทร์ มณีโชติ
  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายอนันต์ ทองลิ้นจี่
  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายวิรัตน์ ทองรักษา
  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายฉลอง พัฒโน
  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายพยงค์ อรัญดร
  นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นางสาวทิวา ทวีสุต
  รองปลัดเทศบาล

 • นายฐิติกรณ์ รอดคล้าย
  รองปลัดเทศบาล

 • นางสาวตรีทิพยนิภา ดำดี
  พนักงานจ้างทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)

 • นางปณิศรา สินยัง
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (กองสวัสดิการสังคม)

 • นางสาวพัทติสา ทุ่มชู
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กองวิชาการฯ)

 • นายวิทวัส สหะวิริยะ
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ (กองวิชาการฯ)

 • นางสาวนิภาพร ลัชยูซ๊ะ
  พนักงานจ้างทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)

 • นางสาวจรัญยา เสลา
  นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ (กองสาธารณสุขฯ)

 • นายพรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
  พนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง)

 • ช่อทิพย์ อังศุนิตย์ลาภา
  เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน (กองช่าง)

 • นางนิราภรณ์ ลัคคุนี
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (กองคลัง)

 • นางอุมาพร สิงห์ศักดิ์ตระกูล
  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (กองคลัง)

 • นางกุลธิดา ไพโรจน์
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (สำนักปลัดเทศบาล)

 • นายกำพล ศรีโรจน์
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (สำนักปลัดเทศบาล)