• นันทชัย ธีรชิตกุล
  ปลัดเทศบาล

 • นายชัยวัฒน์ โพธิพงศา
  รองปลัดเทศบาล

 • นายสุรินทร์ มณีโชติ
  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายอนันต์ ทองลิ้นจี่
  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายวิรัตน์ ทองรักษา
  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายฉลอง พัฒโน
  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายพยงค์ อรัญดร
  นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นางสาวทิวา ทวีสุต
  รองปลัดเทศบาล

 • นายฐิติกรณ์ รอดคล้าย
  รองปลัดเทศบาล