• นายพลภัทร แก้วชูด
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นันทชัย ธีรชิตกุล
  ปลัดเทศบาล

 • นายชัยวัฒน์ โพธิพงศา
  รองปลัดเทศบาล

 • นายสุรินทร์ มณีโชติ
  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายอนันต์ ทองลิ้นจี่
  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายวิรัตน์ ทองรักษา
  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายบุญช่วย ทองรักษา
  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายพยงค์ อรัญดร
  นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นายพยงค์ อรัญดร
  นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

 • นางสาวสุวิชชา นาคช่วย
  พนักงานจ้างทั่วไป
  (กองสวัสดิการสังคม)

 • นางสาวทักษพร สุวรรณวงศ์
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
  (สำนักปลัดเทศบาล)

 • นางสุมิตตรา บุญพันธ์
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
  (สำนักปลัดเทศบาล)

 • นางธนิตา จันทร์สว่าง
  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
  (กองการศึกษา)